Forordning (EF) 2023/2006

Forordning (EF) nr. 2023/2006

Forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Denne forordning fastsætter regler for god fremstillingsmæssig praksis for de grupper af materialer og genstande der er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer, og som er opført på bilag I til forordning (EF) nr. 1935/2004

Formål

Formålet med denne forordning er at få virksomheder, der fremstiller fødevarekontrolmaterialer, til at indføre og anvende et effektivt kvalitetskontrolsystem.

Systemet skal dokumentere, at man følger de givne procedurer, og anvender de relevante materialer. Dokumentationen skal stille til rådighed for myndighederne, hvis disse efterspørger det.

Denne forordning gælder for alle sektorer og for alle led i fremstillingen, tilvirkningen og distributionen af materialer og genstande, dog kun op til men ikke med det led, som fremstiller udgangsstofferne

Overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis

Det er pålagt virksomhedslederne, at fremstillingsprocesserne gennemføres i overensstemmelse med de generelle regler for god fremstillingsmæssig praksis. Dvs. at virksomheden har et kvalitetssikringssystem, et kvalitetskontrolsystem, og kan dokumentere disse er fulgt, og at materialer og genstande er i overensstemmelse med reglerne.

Kvalitetssikringssystem

Virksomheden etablerer og gennemfører et effektivt og dokumenteret kvalitetssikringssystem og sikrer at det overholdes. Her under bl.a. at der afsættes det nødvendige personale med den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder, og at lokalerne og udstyret organiseres så det sikres at de færdige materialer og genstande er i overensstemmelse med de regler, der gælder for dem

1.  Udgangsmaterialer, der anvendes, skal udvælges, således at de overholder på forhånd fastlagte specifikationer, som sikrer, at materialer eller genstande er i overensstemmelse med de regler, der gælder for dem.

2.  Alle processer gennemføres i overensstemmelse med på forhånd fastlagte instruktioner og procedurer

Kvalitetskontrolsystem

Kvalitetskontrolsystemet skal omfatte overvågning af gennemførelsen og overholdelsen af god fremstillings­mæssig praksis, og der skal etableres foranstaltninger til at korrigere enhver fejl i overholdelse af god frem­stillingsmæssig praksis.

Dokumentation:

Der skal være dokumentation for at det færdige materiale eller den færdige genstand er i overensstemmelse med reglerne, for så vidt angår fødevaresikkerhed

Virksomhedslederne stiller dokumentationsmaterialet til rådighed for myndighederne efter disses anmodning.

Trykfarve

Der bliver specielt nævnt at hvis man anvender trykfarve i fremstillingen af fødevarekontaktmaterialer eller genstande – så skal man sikre at der ikke under fremstillingsprocessen sker en afsmitning fra ydersiden af emballages til indersiden (fødevarekontaktsiden). Se lovtekst i Bilag 1.

Bilag 1

Detaljerede regler for god fremstillingsmæssig praksis

Processer, hvor der anvender trykfarve på den side af et materiale eller en genstand, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer

1.       Trykfarve, som anvendes på den side af materialer og genstande, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, skal sammensættes og/eller anvendes på sådan måde, at stoffer fra den trykte overflade ikke overføres til den side, der er bestemt til kontakt med fødevarer:

a.       Ved migration gennem materialet

b.       Ved afsmitning i stakken eller rullen

I koncentrationer, der betyder, at stofferne forekommer i fødevarerne i mængder, som ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3 i forordning (EF) 1935/2004

2.       Trykte materialer og genstande skal håndteres og opbevares i deres færdige eller halvfærdige tilstand på en sådan måde, at stoffer fra den trykte overflade ikke overføres til den side, der er bestemt til kontakt med fødevarer:

a)       Ved migration gennem materialet

b)       Ved afsmitning i stakken eller rullen

I koncentrationer, der betyder, at stofferne forekommer i fødevarerne i mængder, som ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 3 i forordning (EF) 1935/2004

3.       Trykte overflader må ikke komme i direkte kontakt med fødevarer.