Forordning (EF) 1935/2004

Forordning (EF) 1935/2004 – Fremstilling, import og handel

Forordning (EF) 1935/2004 er den grundlæggende EU-lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer. Alle fødevarekontaktmaterialer der fremstilles i, importeres til eller handles i EU skal overholde forordningen.

Grundprincippet i Forordning (EF) 1935/2004

Under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold må materialer og genstande ikke afgive stoffer til fødevarer i mængder, der kan:

• Være til fare for menneskers sundhed
• Forårsage en uacceptabel ændring i fødevarernes sammensætning
• Forårsage en forringelse af fødevarernes smag og lugt

Undtagelser:

• Materialer og genstande, der er antikviteter
• Overtræks- og dækmaterialer, der udgør en del af fødevaren og som er beregnet til at blive indtaget sammen med fødevaren
• Faste installationer i offentlige eller private vandforsyningssystemer

Krav til mærkning

Der gælder at fødevarekontaktmaterialer, der ved markedsføring endnu ikke er i kontakt med fødevarer, skal ledsages af en erklæring, der indeholder:

• angivelsen ”til kontakt med fødevarer” eller en særlig angivelse af anvendelsesformål såsom kaffemaskine, vinflaske, suppeske eller ved at gengive glas og gaffel symbolet,
Dette gælder dog ikke genstande, der grundet deres karakteristika klart er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer

• særlige anvisninger, der skal overholdes, så de pågældende materialer og genstande kan anvendes sikkert og korrekt, (f.eks. må ikke komme i mikrobølgeovn)

• navn eller firmanavn og i begge tilfælde adresse eller vedtægtsmæssigt hjemsted for fabrikanten, forarbejdningsvirksomheden eller den markedsføringsansvarlige forhandler etableret i Fællesskabet

• en mærkning eller identifikation, så de pågældende materialer og genstande kan spores.

• oplysninger for den tilladte anvendelse, hvis det pågældende fødevarekontaktmateriale er et såkaldt aktivt materiale. Oplysningerne kan f.eks. være information om, hvilket stof der frigives til fødevaren samt, hvor meget der frigives til fødevaren. Dette så de fødevarevirksomhedsledere, der anvender de pågældende materialer og genstande, kan overholde andre relevante fællesskabsbestemmelser m.v.

De krævede oplysninger skal være iøjnefaldende og let læselige, og må ikke kunne slettes. Detailhandel med materialer og genstande er forbudt, hvis oplysninger i a), b) og e) ikke er skrevet i et sprog, der er letforståeligt for køberen.

I detailleddet skal de i krævede oplysninger fremgå af:

• materialerne og genstandene eller deres emballage
• etiketter, der er anbragt på materialerne og genstandene eller deres emballage
• et skilt, der er anbragt i umiddelbar nærhed af materialerne og genstandene, og som er klart synlig for køberen

I andre markedsføringsled end detailledet skal de krævede oplysninger fremgå af:

• ledsagedokumenterne (dette kan f.eks. være en overensstemmelseserklæring)
• etiketterne eller emballagen
• selve materialerne og genstandene

 Særlovgivning

Forordningen lægger op til, at der kan laves særlovgivning, for de materialer der er listet i bilag 1 (se neden for). En af de vigtigste af disse er Plast forordningen – forordning (EF) 10/2011 af 14 januar 2011, som indeholder en liste på mere end 1000 kemiske stoffer, der er godkendt til anvendelse i fremstilling af plastemner til fødevarekontakt.

National særlovgivning

Forordningen siger at det kan laves Nationale særlovgivning såfremt der ikke er vedtaget særlovgivning på EU-plan. I Danmark har man Bekendtgørelse nr. 822 som bl.a. indeholder særlige regler for keramiske- og emaljerede genstande samt glasvarer.

Overensstemmelseserklæringer

Forordningen siger at der kun er krav om en overensstemmelseserklæring for materialer, som er omfattet af en særlovgivning. Til gengæld kræver den danske Bekendtgørelse nr. 822 der er foreligger overensstemmelseserklæringer for alle fødevarekontaktmaterialer.

Sporbarhed

Forordningen kræver, at alle materialer og genstande i alle led af produktionen kan spores for at lette kontrollen, evt. tilbagekaldelse af mangelfulde produkter, til forbrugeroplysning og placering af ansvar.

Virksomheden skal have et sporbarhedssystem, der lever op til ovennævnte og oplysninger herfra skal stilles til rådighed for kompetente myndigheder på anmodning.

Bilag 1

Følgende materialer er nævnt i bilag 1, som materialer der forventes at komme særlovgivninger for.

• Aktive og intelligente materialer og genstande
• Lim
• Keramik
• Kork
• Gummi
• Glas
• Ionbytterharpikser
• Metaller og legeringer
• Papir og pap
• Plast
• Tryksværte
• Celluloseregenerater
• Siliconer
• Tekstiler
• Lak og overfladenehandlinger
• Voksarter
• Træ

Der er p.t. særlovgivning for følgende af disse. Forordning (EF) Nr. 10/2011 om plast, Forordning (EF) nr. 282/2008 om genvundet plast og Forordning (EF) nr. 450/2009 af 29. maj 2009 om aktive og intelligente materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Fandt du ikke det, du søgte? Ring til mig på tlf. 41 20 00 49, eller send dit spørgsmål direkte til mig på info@fcmtesting.com.

Kontakt FCMtesting

Hent den gældende lovtekst på  EUR-Lex.